Fashion entrepreneur to kick off new Houston event